Regulamin Księgarni Internetowej

Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

 

§ 1

[postanowienia wstępne]

 1.   1. Regulamin zawiera:

a)     zasady zawierania umów sprzedaży,

b)     zasady rozwiązywania umów sprzedaży,

c)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

za pośrednictwem Księgarni Internetowej prowadzonej pod adresem: www.ksiegarnia.majdanek.eu przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-325) ul. Droga Męczenników Majdanka 67, wpisanym do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem P-0276096-3400000053-1-831-43101 wg wypisu z księgi   rejestracyjnej RNIK 30/92, NIP  946-00-01-052, REGON 000276096, zwanym dalej Sprzedającym.

 1.   2. Korzystanie z Księgarni Internetowej nie jest możliwe bez uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 2.   3. Treść Regulaminu i każda jego zmiana jest dostępna pod adresem: www.ksiegarnia.majdanek.eu .

 

§ 2

[definicje]

 

 1.   1. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 2.   2. Czas realizacji Zamówienia – czas, w którym Sprzedający dokonuje przyjęcia Zamówienia, zapakowania i wysyłki Towaru.
 3.   3. Dostawca – Poczta Polska S.A. doręczająca zamówiony Towar,
 4.   4. Dowód zakupu – oryginał faktury VAT doręczany wraz z Towarem.
 5.   5. Elektroniczny formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie internetowej Księgarni internetowej służący składaniu Zamówień.
 6.   6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia.
 7.   7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
 8.   8. Koszt dostawy Towaru –  określona przez Dostawcę wartość dostawy Towaru do Klienta.
 9.   9. Koszyk – funkcjonalność Księgarni internetowej, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu.
 10. 10. Księgarnia internetowa – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: ksiegarnia.majdanek.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towar,
 11. 11. Oświadczenie – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 12. 12. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „potwierdzenie zamówienia”, nadana na adres elektroniczny Klienta.
 13. 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Księgarni internetowej.
 14. 14. Towar – publikacje książkowe, płyty DVD oraz inne przedmioty przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonej Księgarni internetowej.
 15. 15. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów art. 535 Kodeksu cywilnego i nast.
 16. 16. Wartość Zamówienia – Cena Towaru powiększona o Koszt dostawy Towaru.
 17. 17. Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli określające rodzaj i ilość Towarów, złożone drogą elektroniczną poprzez Księgarnię internetową.

 

§ 3

[sposób zawierania umowy, anulowanie zamówienia, realizacja zamówienia]

 

 1.   1. Sprzedający informuje o następujących wymaganiach technicznych niezbędnych do zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Księgarni internetowej:

a)     połączenie z Internetem,

b)     używanie programu komputerowego pozwalającego na korzystanie z Księgarni internetowej.

 1.   2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów umieszczone w Księgarni internetowej, w tym reklamy, cenniki lub inne materiały informacyjne, są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie.
 2.   3. Składanie oświadczeń woli następuje drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3.   4. Złożenie Zamówienia wymaga każdorazowego przekazania danych osobowych.
 4.   5. Umowy sprzedaży zawiera się tylko w granicach informacji handlowej opublikowanej w Księgarni internetowej.
 5.   6. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego przekazania danych osobowych:

a)     wypełnienia formularza dostępnego na stronie pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu .

b)     przekazania ich drogą telefoniczną, ale po wymianie potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadanej i otrzymanej z adresu: kiosk@majdanek.eu

c)     Zamówienia w Księgarni internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.

 1.   7. Sprzedający informuje o dostępności i cenie Towaru w treści jego opisu lub przy jego zdjęciu.
 2.   8. Ceny Towarów wskazane w Księgarni internetowej:
    1. a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  1. b) nie zawierają kosztów dostawy.
 3.   9. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu.
 4. 10. Koszty związane z Zamówieniem Sprzedający podaje w Koszyku, pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu.
 5. 11. Umowa sprzedaży jest zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 6. 12. Potwierdzenie Zamówienia jest przesyłane wyłącznie na podany Sprzedającemu adres poczty  elektronicznej.
 7. 13. Akceptacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, z zakładki o adresie: ksiegarnia.majdanek.eu.
 8. 14. Jeśli realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży zawiadamia o tym Klienta i w terminie 14 dni zwraca całą otrzymaną Cenę.
 9. 15. Jeśli Sprzedający nie może wykonać Umowy sprzedaży z powodu choćby przejściowej niemożności sprzedaży Towaru o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sprzedający może w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży wykonać ją, dostarczając Towar tej samej jakości i o tym samym przeznaczeniu, za umówioną cenę, uprzednio informując Klienta o jego prawie do odmowy przyjęcia takiego Towaru i jednocześnie prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej Ceny i Towaru, na koszt Sprzedającego.
 10. 16. Minimalny koszt Zamówienia wynosi 10 zł.
 11. 17. Klient ma prawo bez podania przyczyny anulować dokonane Zamówienie po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia.
 12. 18. Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe po jego wysłaniu przez Sprzedającego do Klienta.
 13. 19. Anulowanie Zamówienia następuje przez wysłanie oświadczenia na adres kiosk@majdanek.eu.
 14. 20. Zamówiony Towar doręczany jest wraz z fakturą VAT stanowiącą dowód zakupu.

 

§ 4

[cena i sposób płatności]

 

 1.   1. Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 2.   2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian cen Towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych Towarów oraz modyfikacji istniejących.
 3.   3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Księgarni internetowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty zapłaty, z ewentualnym kosztem dostawy , przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.
 4.   4. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty jego wysyłki.
 5.   5. Za zamówione Towary Sprzedający akceptuje następujące rodzaje płatności:

a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez

     Bank PEKAO S.A. O/Lublin 35 1240 5497 1111 0000 5005 9452;

b)płatność elektroniczna w systemie firmy Przelewy24

 1.   6. Płatności za Zamówienia realizowane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej możliwe są w formie przedpłaty na rachunek bankowy oraz płatności elektronicznej. W przypadku wybrania opcji płatności w formie przedpłaty na rachunek bankowy na Kliencie ciąży obowiązek uiszczenia pełnych opłat związanych z dokonaniem przelewu międzynarodowego.
 2.   7. Dystrybutorzy wydawnictw, instytucje kultury oraz inne jednostki sektora finansów publicznych mogą dokonywać zakupów Towarów na podstawie wystawionej przez Muzeum faktury przelewowej. W takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym: tel.: 81 710 28 36, e-mail: kiosk@majdanek.eu.

 

§ 5

[rabat]

 

 1.   1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Klientom dokonującym jednorazowego zakupu Towaru bądź Towarów w Księgarni internetowej na kwotę powyżej 100,00 zł brutto przysługuje rabat w wysokości 10% od kwoty zakupu.
 2.   2. Dystrybutorom wydawnictw, którzy zakupią Towar bądź Towary w Księgarni internetowej celem ich dalszej odsprzedaży, przysługuje rabat w wysokości 10% od kwoty zakupu, a przy jednorazowym zakupie Towaru bądź Towarów na kwotę powyżej 500,00 zł brutto rabat w wysokości 20% od kwoty zakupu.
 3.   3. Sprzedający zastrzega możliwość wprowadzania innych niż określone w § 5 rabatów ograniczonych w czasie i skierowanych do ograniczonych produktów.

 

§ 6

[czas realizacji zamówienia]

 

 1.   1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia uzależnione jest od sposobu płatności:

a)     w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po wpłynięciu Ceny powiększonej o Koszt dostawy Towaru;

b)     w przypadku Zamówień płatnych za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie firmy Przelewy24 następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili autoryzacji płatności elektronicznej na stronach partnera Sprzedającego – firmy Przelewy24.

 1.   2. Realizacja Zamówienia polega na:

a)     przyjęciu Zamówienia do realizacji;

b)     skompletowaniu Zamówienia;

c)     pakowaniu zamówionego Towaru;

d)     wysyłce zamówionego Towaru.

 1.   3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji Zamówień.
 2.   4. W każdorazowym przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 6 ust 3 Regulaminu, Sprzedawca umieszcza na stronie: ksiegarnia.majdanek.eu informację o okresie zawieszenia realizacji Zamówień.

 

§ 7

[sposób dostawy]

 

 1.   1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w terminie zgodnym z cennikiem operatora pocztowego.  
 2.   2. Zapakowany Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w Elektronicznym formularzu zamówienia. Klient ma możliwość wskazania innego adresu do dostawy poprzez wypełnienie pola „Dane do wysyłki” (jeżeli inne niż powyżej).
 3.   3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta.
 4.   4. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od:

a)     wagi towaru brutto;

b)     miejsca dostawy – w wypadku dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej;

c)     wyboru Dostawcy;

d)     wyboru sposobu dostawy;

e)     wyboru sposobu płatności.

 

§ 8

[reklamacja]

 

 1.   1. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest odpowiedzialny:

a)     wobec Konsumenta – za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży tj. wady fizyczne,

b)     wobec innej osoby niż Konsument za wady fizyczne.

 1.   2. Reklamację składa się pisemnie na adres Sprzedającego. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu.
 2.   3. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3.   4. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, wadę fizyczną oraz określać oczekiwany sposób jej usunięcia.
 4.   5. Koszty związane z przesyłką reklamowanego Towaru pokrywane są przez Sprzedającego. Ich zwrot dokonywany jest w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5.   6. W wypadku uznania reklamacji jako zasadnej Towar wymieniany jest na inny wolny od wad. W razie braku możliwości wymiany z powodu wyczerpania nakładu,  Sprzedający zwraca Klientowi Wartość zamówienia reklamowanego Towaru.
 6.   7. Uprawnienia do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z Umową Sprzedaży nie przysługują, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Sprzedający nie zostanie zawiadomiony o tej okoliczności.
 7.   8. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku stwierdzenia jej przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. 
 8.   9. Reklamacja wad fizycznych może być dokonana także na podstawie rękojmi albo gwarancji.
 9. 10. Klient traci uprawnienia do reklamacji Towaru na podstawie rękojmi, jeżeli przed upływem miesiąca od wykrycia wady Towaru nie zawiadomi o tym Sprzedającego.
 10. 11. Sprzedający odpowiada za Towar na postawie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady Towaru przed upływem roku od wydania tego Towaru Klientowi.

 

§ 9

[prawo odstąpienia od umowy sprzedaży]

 

 1.   1. Klient, będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Księgarnię internetową).
 2.   2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedającemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru Zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym na adres Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie:

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 67

20-325 Lublin

 1.   3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się: www.majdanek.eu . Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 2.   4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy,  jest przesyłany przez Sprzedającego Konsumentowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.
 3.   5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający prześle Konsumentowi  potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 4.   6. Zwrotu Towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
 5.   7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.
 6.   8. Zwrot Towaru następuje na koszt Odstępującego.
 7.   9. Skuteczne odstąpienie od Umowy sprzedaży oznacza, że Sprzedający zwraca cenę i koszt dostawy Towaru.
 8. 10. Sprzedający dokona zwrotu płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.
 9. 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

 

§ 10

[przetwarzanie danych osobowych]

 1.   1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2.   2. Sprzedający przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie niezbędne dla wykonania Umowy sprzedaży i jej rozliczenia.
 3.   3. Zawierając Umowę sprzedaży Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4.   4. Przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r., nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu.
 5.   5. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6.   6. Sprzedający gwarantuje i zabezpiecza prawo Klienta do nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 11

[postanowienia końcowe]

 

 1.   1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2.   2. Sprzedający informuje, iż Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)     Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;

b)     Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy;

 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.oraz internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 1.   3. Regulamin obowiązuje od _______
 2.   4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od umieszczenia informacji o zmianie na stronie internetowej.