[Wersja ujednolicona z dnia 04.04.2022 r.]

Regulamin Księgarni Internetowej

Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

 

Uwaga. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Muzeum podczas okresu zagrożenia COVID-19, okres realizacji zamówień (określony w paragrafie 6 ustęp 1) może ulec wydłużeniu.

§ 1

[postanowienia wstępne]

1. Regulamin zawiera:

a)     zasady zawierania umów sprzedaży,

b)     zasady rozwiązywania umów sprzedaży,

c)      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

za pośrednictwem Księgarni Internetowej prowadzonej pod adresem: ksiegarnia.majdanek.eu przez Państwowe Muzeum na Majdanku, z siedzibą w Lublinie (20-325) ul. Droga Męczenników Majdanka 67, wpisanym do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem P-0276096-3400000053-1-831-43101 wg wypisu z księgi   rejestracyjnej RNIK 30/92, NIP  946-00-01-052, REGON 000276096, zwanym dalej Sprzedającym.

2. Korzystanie z Księgarni Internetowej nie jest możliwe bez uprzedniej akceptacji Regulaminu.

3. Treść Regulaminu i każda jego zmiana jest dostępna pod adresem: ksiegarnia.majdanek.eu.

 

§ 2

[definicje]

 1. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
 2. Czas realizacji Zamówienia – czas, w którym Sprzedający dokonuje przyjęcia Zamówienia, zapakowania i wysyłki Towaru.
 3. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub InPost sp. z o.o. doręczające zamówiony Towar.
 4. Dowód zakupu – oryginał faktury VAT doręczany wraz z Towarem.
 5. Elektroniczny formularz Zamówienia – formularz znajdujący się na stronie internetowej Księgarni internetowej służący składaniu Zamówień.
 6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Koszt dostawy Towaru –  określona przez Dostawcę wartość dostawy Towaru do Klienta.
 9. Koszyk – funkcjonalność Księgarni internetowej, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu.
 10. Księgarnia internetowa – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: ksiegarnia.majdanek.eu, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towar,
 11. Oświadczenie – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 12. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „potwierdzenie zamówienia”, nadana na adres elektroniczny Klienta.
 13. Przedsiębiorca z prawami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin Księgarni internetowej.
 15. Towar – publikacje książkowe, płyty DVD oraz inne przedmioty przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonej Księgarni internetowej.
 16. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 17. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.
 18. Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu przepisów art. 535 Kodeksu cywilnego i nast.
 19. Wartość Zamówienia – Cena Towaru powiększona o Koszt dostawy Towaru.
 20. Numer VIES – elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów zarejestrowanych na terenie UE, za pośrednictwem którego wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych zwolnionych z prawem odliczenia.
 21. Zamówienie – złożone przez Klienta oświadczenie woli określające rodzaj i ilość Towarów, złożone drogą elektroniczną poprzez Księgarnię internetową.

 

§ 3

[sposób zawierania umowy, anulowanie zamówienia, realizacja zamówienia]

        1. Sprzedający informuje o następujących wymaganiach technicznych niezbędnych do zawierania Umów sprzedaży   za    pośrednictwem Księgarni internetowej:

a)     połączenie z Internetem,

b)     używanie programu komputerowego pozwalającego na korzystanie z Księgarni internetowej.

2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów umieszczone w Księgarni internetowej, w tym reklamy, cenniki lub inne materiały informacyjne, są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie.

3. Składanie oświadczeń woli następuje drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Złożenie Zamówienia wymaga każdorazowego przekazania danych osobowych.

5. Umowy sprzedaży zawiera się tylko w granicach informacji handlowej opublikowanej w Księgarni internetowej.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego przekazania danych osobowych:

a)     wypełnienia formularza dostępnego na stronie pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu .

b)     przekazania ich drogą telefoniczną, ale po wymianie potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadanej i otrzymanej z adresu: kiosk@majdanek.eu

c)     Zamówienia w Księgarni internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.

7. Sprzedający informuje o dostępności i cenie Towaru w treści jego opisu lub przy jego zdjęciu

8. Ceny Towarów wskazane w Księgarni internetowej:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
b) nie zawierają kosztów dostawy.

9. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu.

10. Koszty związane z Zamówieniem Sprzedający podaje w Koszyku, pod adresem ksiegarnia.majdanek.eu.

11. Umowa sprzedaży jest zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

12. Potwierdzenie Zamówienia jest przesyłane wyłącznie na podany Sprzedającemu adres poczty  elektronicznej.

13. Akceptacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, z zakładki o adresie: ksiegarnia.majdanek.eu.

14. Jeśli realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży zawiadamia o tym Klienta i w terminie 14 dni zwraca całą otrzymaną Cenę.

15. Jeśli Sprzedający nie może wykonać Umowy sprzedaży z powodu choćby przejściowej niemożności sprzedaży Towaru o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sprzedający może w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży wykonać ją, dostarczając Towar tej samej jakości i o tym samym przeznaczeniu, za umówioną cenę, uprzednio informując Klienta o jego prawie do odmowy przyjęcia takiego Towaru i jednocześnie prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej Ceny i Towaru, na koszt Sprzedającego.

16. Klient ma prawo bez podania przyczyny anulować dokonane Zamówienie po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia

17. Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe po jego wysłaniu przez Sprzedającego do Klienta.

18. Anulowanie Zamówienia następuje przez wysłanie oświadczenia na adres kiosk@majdanek.eu.

19. Zamówiony Towar doręczany jest wraz z fakturą VAT stanowiącą dowód zakupu.

20. Osoby prawne z Unii Europejskiej (poza Polską) posiadające aktywny numer VIES, przed dokonaniem zakupu w Księgarni Internetowej, powinny skontaktować się mailowo z obsługą Księgarni (kiosk@majdanek.eu).

 

§ 4

[cena i sposób płatności]

 1. Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian cen Towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych Towarów oraz modyfikacji istniejących.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Księgarni internetowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty zapłaty, z ewentualnym kosztem dostawy , przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.

4. Do każdego Zamówienia doliczane są koszty jego wysyłki.

5. W przypadku zamówienia realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedający akceptuje następujące rodzaje płatnosci za zamówione towary:
a) przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez:
Bank Gospodarstwa Krajowego 93 1130 1206 0028 9173 9720 0001;
b) płatność elektroniczna w systemie firmy Przelewy24
c) płatność kartowa. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Płatności za Zamówienia realizowane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej możliwe są wyłącznie poprzez płatność kartowa. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5

[rabat]

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Klientom dokonującym jednorazowego zakupu Towaru bądź Towarów w Księgarni internetowej na kwotę powyżej 300,00 zł brutto przysługuje rabat w wysokości 10% od kwoty zakupu.

2. Dystrybutorom wydawnictw, którzy zakupią Towar bądź Towary w Księgarni internetowej celem ich dalszej odsprzedaży, przysługuje rabat w wysokości 10% od kwoty zakupu, a przy jednorazowym zakupie Towaru bądź Towarów na kwotę powyżej 600,00 zł brutto rabat w wysokości 20% od kwoty zakupu.

3. Sprzedający zastrzega możliwość wprowadzania innych niż określone w § 5 rabatów ograniczonych w czasie i skierowanych do ograniczonych produktów.

4. Rabaty, o których mowa w § 5, ustęp 3 nie mogą łączyć się z rabatami, o których mowa w § 5, ustęp 1,2.

 

§ 6

[czas realizacji zamówienia]

1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia uzależnione jest od sposobu płatności:

a)     w przypadku przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych po wpłynięciu Ceny powiększonej o Koszt dostawy Towaru;

b)   w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie firmy Przelewy24 lub płatności kartowej następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili autoryzacji płatności elektronicznej lub płatności kartowej na stronach partnera Sprzedającego – firmy PayPro SA (Przelewy24) .

2. Realizacja Zamówienia polega na:

a)     przyjęciu Zamówienia do realizacji;

b)     skompletowaniu Zamówienia;

c)     pakowaniu zamówionego Towaru;

d)     wysyłce zamówionego Towaru.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia realizacji Zamówień.

4. W każdorazowym przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w § 6 ust 3 Regulaminu, Sprzedawca umieszcza na stronie: ksiegarnia.majdanek.eu informację o okresie zawieszenia realizacji Zamówień.

 

§ 7

[sposób dostawy]

 1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub InPost sp. z o.o. w terminie i zgodnie z kosztem według  cennika operatora pocztowego powiększonym o podatek VAT 23%.

2. Zapakowany Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w Elektronicznym formularzu zamówienia. Klient ma możliwość wskazania innego adresu do dostawy poprzez wypełnienie pola „Dane do wysyłki” (jeżeli inne niż powyżej).

3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta.

4. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od:

a)     wagi towaru brutto;

b)     miejsca dostawy – w wypadku dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej;

c)     wyboru Dostawcy;

d)     wyboru sposobu dostawy;

e)     wyboru sposobu płatności.

 

§ 8

[reklamacja]

1. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest odpowiedzialny:

a)    wobec Klienta – za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży tj. wady fizyczne, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r., (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1740 z późniejszymi zmianami).

  2. Reklamację składa się pisemnie na adres Sprzedającego. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu.

3. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, wadę fizyczną oraz określać oczekiwany sposób jej usunięcia.

5. Koszty związane z przesyłką reklamowanego Towaru pokrywane są przez Sprzedającego. Ich zwrot dokonywany jest w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. W wypadku uznania reklamacji jako zasadnej Towar wymieniany jest na inny wolny od wad. W razie braku możliwości wymiany z powodu wyczerpania nakładu,  Sprzedający zwraca Klientowi Wartość zamówienia reklamowanego Towaru.

§ 9

[prawo odstąpienia od umowy sprzedaży]

 1. Klient, będący Konsumentem lub przedsiębiorcą z prawami konsumenta który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Księgarnię internetową), z wyłączeniem treści cyfrowych, o których mowa w § 11 niniejszej umowy.

2. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta powinien złożyć Sprzedającemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru Zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym na adres Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie:

Państwowe Muzeum na Majdanku

ul. Droga Męczenników Majdanka 67

20-325 Lublin

3. Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się: ksiegarnia.majdanek.eu . Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy,  jest przesyłany przez Sprzedającego Konsumentowi lub przedsiębiorcy z prawami konsumenta każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia oraz w formie pisemnej (papierowej) wraz z przesyłką.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający prześle Konsumentowi lub przedsiębiorcy z prawami konsumenta potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta odstąpił od Umowy.

7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.

8. Zwrot Towaru następuje na koszt Odstępującego.

9. Skuteczne odstąpienie od Umowy sprzedaży oznacza, że Sprzedający zwraca cenę i koszt dostawy Towaru.

10. Sprzedający dokona zwrotu płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta, chyba że Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub przedsiębiorcy z prawami konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsument lub przedsiębiorca z prawami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Płyty CD, płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie płyt CD, płyt DVD zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi lub przedsiębiorcy z prawami konsumenta nie przysługuje.

 

§ 10

[przetwarzanie danych osobowych]

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Sprzedający przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie niezbędne dla wykonania Umowy sprzedaży i jej rozliczenia.

3. Zawierając Umowę sprzedaży Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r. poz. 1000) oraz niniejszego Regulaminu i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”)..

5. Przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zamówienia.

6. Sprzedający gwarantuje i zabezpiecza prawo Klienta do nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Zasady pozyskiwania, wykorzystywania, udostępniania oraz ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Księgarni internetowej Państwowego Muzeum na Majdanku.

§ 11

[treści cyfrowe i umowa o dostarczanie treści cyfrowych]

1. Informacje o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej.

2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi drogą mailową niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamówienie statutu „Potwierdzone” w formie automatycznie generowanego linku, a także w zakładce „Moje konto -> Historia i szczegóły zamówień”.

3. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub przedsiębiorcy z prawami konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych na piśmie.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

7. Sprzedaż treści cyfrowych dokonywana jest wyłącznie Klientom, których krajem opodatkowania jest Polska.

8. Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich drogą mailową w formacie PDF.

§ 12

[postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający informuje, iż Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)     Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;

b)     Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy;

c) Konsument może skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.oraz internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. Regulamin obowiązuje od 2.03.2015 r.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od umieszczenia informacji o zmianie na stronie internetowej.

5. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersjami wiążąca jest wersja polska.